Hver kampanje som publiseres på Monio.no inkluderer informasjon om risiko og rente, som påvirker en investors forventede avkastning. Denne artikkelen skal hjelpe deg å forstå hvilke begreper som brukes og hvilke faktorer du bør ta stilling til.

Rente og risikoklasse

For å sette en rente som balanserer estimert risiko mot rettferdig avkastning, utføres en kredittvurdering av det eksterne kredittvurderingsbyrået Experian. Risikoklassen settes basert på bedriftens kredittscore, innhentet informasjon fra låntaker og sikkerheten på lånet. Første kolonne i tabellen under viser risikoklasse A til E, som reflekter renten på lånet. Oppgitt rente i tabellen brukes som eksempel, avtalt rente for hvert enkelt lån finnes i kampanjen.

Et selskap med risikoklasse A har lavere sannsynlighet for konkurs eller mislighold, enn ett selskap med risikoklasse D. Selskap med risikoklasse E har en sannsynlighet for mislighold høyere enn 8%, og regnes som ikke kredittverdig. Lån formidlet via Monio har risikoklasse D eller bedre.

* Kredittrisiko beregnes av kredittselskapet Experian

** Tap gitt mislighold er basert på gjennomsnittlig tilbakebetalingsgrad

Eksempel: Om dine investeringer er fordelt på minst 10 lån med risikoklasse C, er estimert årlig avkastning 8,1-10,3% basert på eksempelet over. For å kunne sammenligne med tabellen over, er det viktig å spre investeringene dine på flere lån, helst over 10. Det er alltid en risiko for tap av hele eller deler av investert kapital.

Kredittrisiko og tap

Begrepet kredittrisiko brukes om en estimert sannsynlighet for at selskap går konkurs eller får betalingsproblemer, også kalt Probability of Default (PD). Utregningen for PD gjøres av det eksterne kredittvurderingsbyrået Experian, som baserer sine beregninger på historiske data for mislighold og statistiske analyser.

I en situasjon hvor en bedrift ikke overholder låneforpliktelsen, regnes lånet som misligholdt. Da vil vår inkassopartner og/eller sikkerhetsagent starte en prosess for å realisere sikkerheten med formål om å tilbakebetale investorene. Om realiserte verdier fra sikkerheten dekker 70% av investorens utestående lån, vil kredittapet være 30%. Tap som følge av mislighold kalles ofte Loss Given Default (LGD). Tap gitt mislighold er avhengig av pant og annen sikkerhet. For å beregne forventet kredittap, multipliseres kredittrisiko med LGD. Et historisk gjennomsnitt er 30%, som kan variere.

Beregne forventet avkastning

Forventet avkastning regnes ut ved å trekke forventet kredittap fra avtalt rente. Tall oppgitt i tabellen er basert på estimater og kan variere. For å kunne sammenligne med tallene i tabellen, bør investeringene spres på mange lån.

Din utlånsportefølje

Det er viktig å vurdere risikoen knyttet til dine investeringer via Monio. Selv om det har blitt gjort en risikovurdering av alle selskaper som legges ut på plattformen, er det alltid en mulighet for at låntaker ikke klarer å tilbakebetale lånet. Her er noen anbefalinger:

  • Tenk gjennom hvordan investering via Monio passer sammen med dine andre investeringer og spareformer.

  • Historisk avkastning gir ikke garanti for fremtidig avkastning.

  • Invester i mange selskaper og prosjekter, slik at du sprer risiko. På denne måten kan du oppnå god avkastning på dine investeringer, selv om du skulle oppleve kredittap.

Fant du svaret?