Monio innrapporterer dine utlån og renteinntekter til skattemyndighetene i begynnelsen av hvert år. Årsrapporten som viser dine utlån og renteinntekter vil også være tilgjengelig på din profil på monio.no innen 15. februar hvert år. Denne kan du også laste ned som en pdf-fil for ditt arkiv. Det er viktig at du verifiserer tallene som fremkommer på skattemeldingen når du mottar denne.

Dersom du har investert i lån som privatperson vil følgende opplysninger fremkomme i den skattemelding under overskriften “Bank- og kontoopplysninger”:

"Annen kapitalinntekt": Monio har ikke mulighet til å rapportere inn "Annen kapitalinntekt" og det vil derfor ikke fremkomme i skattemeldingen. Du må av den grunn rapportere dette manuelt i din skattemelding.

Forklaring av de forskjellige begrepene i årsrapporten

Ved beregning av dine skatteopplysninger benytter vi Skatteetatens "Rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger om innskudd, utlån og renter mv.". Alle beløpene er avrundet til nærmeste hele krone.

Netto renteinntekter

Avkastningen du får på dine utlån er skattbare renteinntekter. Siden administrasjonsgebyret som du betaler for hver termin er en fradragsberettiget kostnad, så er det netto renteinntekter (renteinntekt minus betalte gebyrer) som skal rapporteres. Dette ble skattlagt med 22% i 2019 og 2020.

Netto renteinntekter tilsvarer opptjente renter fratrukket Monio sitt administrasjonsgebyr. Netto renteinntekter er de rentene som er opptjent, forfalt og betalt og består av følgende:

 • + Nettorenter opptjent i dagene mellom 1. januar frem til første terminbeløp (dersom lånets nedbetalingsplan går over nyttår året før inntektsåret)

 • + Betalte nettorenter forfalt og betalt fra om med februar til og med desember

 • + Nettorenter opptjent i dagene mellom siste terminbeløp i desember frem til 31. desember (dersom lånets nedbetalingsplan går over nyttår i inntektsåret)

Renter som har forfalt i inntektsåret og som fremdeles er ubetalt den 31. desember blir ikke regnet som renteinntekter, men blir derimot et påslag på utlånet, se Utestående lån.

Utestående lån

Ditt utestående lån til låntaker per 31. desember inntektsåret. Dette kan beregnes på følgende måte:

 • + Lånebeløp

 • - tilbakebetalte avdrag

 • - eventuelle etteroppgjør fra misligholdte lån. Obs: Gjelder ikke etteroppgjør inndrevet av Intrum, se Annen kapitalinntekt

 • + eventuelle renter som har både forfalt i inntektsåret og fremdeles står ubetalt den 31. desember

Tilbakebetalingen av beløpet du har lånt til bedriften er ikke gjenstand for beskatning annet enn eventuell formuesskatt. Dette kan du investere videre i nye lån uten at det påløper ytterligere skatt på disse midlene.

Midler plassert på Monio AS sin klientkonto ved årsslutt

Dersom du har penger stående på Monio AS sin klientkonto den 31. desember vil dette rapporteres som et bankinnskudd.

Annen kapitalinntekt

Når Intrum (tidligere kalt Lindorff) kjøper din låneandel i et misligholdt lån så er det ikke lenger du som eier låneandelen, men Intrum. Alle påfølgende utbetalinger (etteroppgjør) som skyldes Intrum sin inndrivelse skal derfor skattes som "Annen kapitalinntekt", og ikke som reduksjon i utlån.

Merk: Monio har ikke mulighet til å rapportere inn "Annen kapitalinntekt" og det vil derfor ikke fremkomme i skattemeldingen. Du må av den grunn rapportere dette manuelt i din skattemelding.

Tap

Dersom et misligholdt lån blir erklært tapt, så vil ditt tap rapporteres. Hvis du krever fradrag for tapt lån så bør du oppgi tilleggsopplysninger knyttet til fradragsføringen i din skattemeldinger, slik at du unngår tilleggsskatt hvis skattemyndighetene mot formodning skulle forsøke å utfordre fradragsretten. Dette for å forhindre at det kan oppstå misforståelser hos skattemyndighetene. Tilleggsopplysninger kan for eksempel være at låntakeren er konkurs og konkursbehandlingen er avsluttet.

Tap beregnes på følgende måte:

 • + Lånebeløp

 • - tilbakebetalte avdrag

 • - eventuelle etteroppgjør fra misligholdte lån. Obs: Gjelder ikke midler som er inndrevet av Intrum i etterkant av salg av låneandel, se Annen kapitalinntekt

 • + eventuelle renter som har både forfalt i inntektsåret og fremdeles står ubetalt den 31. desember

Misligholdte lån som du har solgt til Intrum vil bli rapportert som tapt, uavhengig av hva Intrum inndriver i ettertid. Det er fordi du ikke lenger eier låneandelen når salget er gjennomført. Alle påfølgende utbetalinger (etteroppgjør) som skyldes Intrum sin inndrivelse skal derfor skattes som "Annen kapitalinntekt".

Dersom du har investert som privatperson så er tapet fradragsberettiget. Det juridiske argumentasjonen bak dette er at lån som formidles av Monio klassifiseres som omsetningsgjeldsbrev iht. Skatte-ABC, fordi låntaker signerer et ihendehavergjeldsbrev og hvert enkelt lån er omsettelig fordi det kan overdras til en ny erverver.

Bedriftsinvestorer finner informasjon om dette i denne artikkelen: "For bedrifter: Regnskapsføring av tapte lån".

Fant du svaret?