Inndrivelsen av misligholdt lån varierer avhengig av når lånet som skal inndrives ble publisert for tegning hos Monio. Dette er på grunn av forskjellige versjoner av avtalevilkårene:

Lånekampanjer publisert fom. 1. juni 2022

Ved en eventuell inndrivelse av lån inngått gjennom lånekampanje publisert fom. 1. juni 2022 vil Intrum Capital AS (tidligere kalt Lindorff Capital AS) stå for inndrivelsen. For disse lånene vil Intrum også være sikkerhetsagent på vegne av långiverne dersom lånet er sikret med pant, med mindre pantet allerede eksisterer med annen sikkerhetsagent. Det at Intrum både er sikkerhetsagent og inndriver gjør har store fordeler for inndrivelsen.

Intrum er markedsledende aktør innen inkassoinndrivelse av folkefinansierte lån.

Intrum kjøper långivernes krav til et beløp som tilsvarer 0,5 % av hovedstolen på overtakelsestidspunktet (restlån). Ved å kjøpe långivernes krav vil Intrum stå som den eneste långiveren for det samlede lånebeløpet. Dette gjør at Intrum kan kreve inn dette på en mer effektiv måte enn om de skulle gjort inndrivelsen på vegne av långiverne.

Intrum er forpliktet til å forsøke å inndrive kjøpte krav så raskt og effektivt som mulig, samt med god inkassoskikk og innenfor inkassolovens bestemmelser for øvrig. Profit Sharing opphører 48 måneder etter at fordringen er overdratt til Intrum, etter dette tidspunktet tilfaller eventuelle innbetalinger Intrum i sin helhet. Dette gjelder likevel ikke dersom Intrum ikke på lojal måte har forsøkt å inndrive kravene på en alminnelig effektiv måte.

Det som Intrum klarer å inndrive, for eksempel gjennom salg av pantsatt eiendom, vil dekkes i følgende rekkefølge:

  1. Omkostninger knyttet til innfordring av fordringen, herunder salærer, rettsgebyr og andre rettslige omkostninger.

  2. Profit sharing av hovedstol inkludert påløpte renter frem til kravet er overført (se tabellene under). Dette betyr at pengene blir fordelt mellom långiverne og Intrum i henhold til tabellene nedenfor.

  3. Renter etter overføringen av kravet som tilfaller Intrum.

  4. Eventuelle krav Monio AS måtte ha mot låntaker.

Lån med realregistrert sikkerhet:

Ved en eventuell inndrivelse av lån med realregistrert sikkerhet (eiendom, båt, fly) vil fordelingen mellom långiver og inkassopartner være avhengig av lånets risikoklasse. Risikoklassen er satt på forhånd og vises i lånekampanjen som långiver har investert i.

Modell for realregistrerte sikkerheter: (eiendom, båter, fly):

Lån uten realregistrert sikkerhet:

For et lån uten realsikkerhet er det ikke tatt ut pant registrert i et realregister. Disse lånene kan være usikret, eller ha pant i kundefordringer, varelager eller ha personlig garanti. Ved en eventuell inndrivelse vil beløpet fordeles mellom långiver og inkassopartner basert på sikkerhetsgrad, som regnes fra lånet overdras av inkassopartner.

Modell for ikke realregistrerte sikkerheter (ENK, personlig garanti, kundefordringer, varelager):

Merk: Personlig garanti teller som sikkerhet i sikkerhetsgrad vurderingen. Garanti teller ikke som forbedret sikkerhet.

Lånekampanjer publisert fom. 1. februar 2020 tom. 31. mai 2022

Ved en eventuell inndrivelse av lån inngått gjennom lånekampanje publisert fom. 1. februar 2020 tom. 31. mai 2022 vil Intrum Capital AS (tidligere kalt Lindorff Capital AS) stå for inndrivelsen. For disse lånene vil Intrum også være sikkerhetsagent på vegne av långiverne dersom lånet er sikret med pant, med mindre pantet allerede eksisterer med annen sikkerhetsagent. Det at Intrum både er sikkerhetsagent og inndriver gjør har store fordeler for inndrivelsen.

Intrum er markedsledende aktør innen inkassoinndrivelse av folkefinansierte lån. 

Intrum kjøper långivernes krav til et beløp som tilsvarer 1 % av hovedstolen på overtakelsestidspunktet. Intrum Capital er forpliktet til å forsøke å inndrive kjøpte krav så raskt og effektivt som mulig, samt med god inkassoskikk og innenfor inkassolovens bestemmelser for øvrig. 

Beløpet som inndrives av Intrum vil dekkes i følgende rekkefølge:

  1. Rimelige omkostninger knyttet til innfordring av fordringen, herunder salærer, rettsgebyr og andre rettslige omkostninger.

  2. Profit sharing av hovedstol inkludert påløpte renter frem til kravet er overført (se tabellene under).

  3. Renter etter overføringen av kravet som tilfaller Intrum Capital. 

  4. Eventuelle krav Monio AS måtte ha mot låntaker.  

Lån med realregistrert sikkerhet: 

Ved en eventuell inndrivelse av lån med realregistrert sikkerhet (eiendom, båt, fly) vil fordelingen mellom långiver og inkassopartner være avhengig av lånets risikoklasse. Risikoklassen er satt på forhånd og vises i lånekampanjen som långiver har investert i.

Lån uten realregistrert sikkerhet: 

Et lån uten realsikkerhet er det ikke tatt ut pant i et realregister. Disse lånene kan være usikret, eller ha pant i kundefordringer, varelager eller ha personlig garanti. Ved en eventuell inndrivelse vil beløpet fordeles mellom långiver og inkassopartner basert på sikkerhetsgrad, som regnes fra lånet overdras av inkassopartner.

Verdsettelsen av ikke realregistrert sikkerhet vurderes etter følgende satser: 

 

Lånekampanjer publisert tom. 31. januar 2020

Ved en eventuell inndrivelse av lån inngått tom. 31. januar 2020 vil lånets sikkerhetsagent stå for inndrivelsen. Sikkerhetsagenten kjøper ikke långivernes krav, men gjennomfører inndrivelsen på vegne av långiverne. Dersom det ikke er oppnevnt noen sikkerhetsagent kan långiverne selv stå for inndrivelsen av det misligholdte lånet.

Svarte dette på spørsmålet?