Søknad om utsatt innfrielse
Låntakere kan søke om å utsette innfrielse av lån. Långiverne kan dermed hjelpe låntakeren ved forsinkelser i prosjektet.
Thomas avatar
Skrevet av Thomas
Oppdatert for over en uke siden

Nedbetalingsplaner og planlagt innfrielse av lån henger som oftest sammen med planlagt ferdigstillelse, salg og overlevering av prosjektet som låntakeren skal realisere. For eksempel vil planlagt overtagelse av en fremtidig bolig sammenfalle med når lånet skal innfris, med en viss feilmargin.

Men det er ikke alltid at låntakers prosjekt går akkurat som planlagt, og overtagelse kan dermed bli forsinket. Monio har derfor lagt til rette for at låntakere kan søke om å utsette innfrielse av lånet fra sine långivere via Monio-plattformen. Ved å utsette innfrielsen vil lånet bli forlenget og låntakeren kan fortsette å betale kun renter i perioden frem til ny dato for innfrielse.

Låntakers søknad om utsatt innfrielse

I søknaden vil låntakeren beskrive følgende:

  • Bakgrunnen for at de ikke kan innfri lånet som planlagt

  • Hvorfor utsatt innfrielse vil forbedre långivernes muligheter til å motta tilbakebetaling på lånet

  • Hvor lenge de ønsker å utsette innfrielsen

  • Låntakeren kan også velge å tilby en høyere terminrente til de långiverne som aksepterer søknaden, for å gjøre søknaden med attraktiv

Det er frivillig for hver enkelt långiver om søknaden fra låntakeren skal godkjennes eller ikke. Långiverne som velger å ikke akseptere søknaden vil beholde sin nedbetalingsplan slik den er, med den opprinnelige datoen for innfrielse.

Monio bidrar ved ikke å trekke sitt administrasjonsgebyr på 1 % p.a. av utestående fra rentebetalingene i den perioden det søkes om utsatt innfrielse. Rentebetalingene vil dermed gå uavkortet til de långiverne som velger å gi sin støtte til låntakeren i perioden.

Hva skjer hvis man som långiver aksepterer søknaden fra låntaker?

Hvert lån på Monio består av flere 100-talls enkeltstående lån, hvor alle långiverne har gitt ett lån hver. Hvis du som långiver mottar søknad om utsatt innfrielse så er det ditt eget lån som du skal svare for om du ønsker i innvilge søknaden eller ikke.

  • Din nedbetalingsplan oppdateres slik at låntakeren kun skal betale renter til deg i i de terminene som låntakeren har søkt om, frem til ny dato for innfrielse.

  • Ved ny dato for innfrielse så skal du igjen motta både renter og hovedstol.

  • Låneperioden forlenges tilsvarende det antall terminer låntakeren søker om utsettelse. Med andre ord blir lånet nedbetalt over en lengre periode.

  • Monio vil aggregere alle de 100-talls nedbetalingsplanene fra hvert enkelt lån til én samlet nedbetalingsplan som låntakeren skal følge.

  • Monio vil ikke trekke sitt gebyr på 1 % p.a. i perioden det søkes om. Du som långiver mottar dermed hele rentebetalingen uavkortet.

Hvorfor kan ikke Monio innvilge utsatt innfrielse på vegne av långiverne?

Monio sin rolle er å formidle lån og være betalingsforetak. Som låneformidler har ikke Monio anledning til å representere eller ta beslutninger på vegne av noen av partene, verken långiverne eller låntakeren. Derfor må låntakeren selv søke om utsatt innfrielse, og hver enkelt långiver må ta en selvstendig beslutning av søknaden.

Hva skjer ved mislighold?

Denne løsningen er utviklet for at långivere skal kunne hjelpe sine låntakere gjennom utfordrende perioder. Jo flere som hjelper til, jo bedre er låntakeren rustet for å komme seg gjennom perioder med forsinkelser og andre utfordringer.

Dersom låntaker misligholder låneforpliktelsene sine vil samtlige lån gitt til låntakeren via den samme lånekampanjen på Monio som fremdeles er under tilbakebetaling bli erklært misligholdt, og inndrivelsen vil være uavhengig av om långiveren har innvilget utsatt innfrielse eller ikke. Utsatt innfrielse vil bidra til å lette presset på likviditeten for en låntaker, og på den måten bidra til å redusere risikoen for mislighold i en periode med forsinkede inntekter.

Dersom du har videre spørsmål om søknad om utsatt innfrielse kan du ta kontakt med oss på hei@monio.no.

Svarte dette på spørsmålet?