Alle samlinger
Bedriften min skal søke lån
Søknad om ekstra avdragsfri periode
Søknad om ekstra avdragsfri periode
Låntakere kan søke om ekstra avdragsfrie terminer fra investorene, for å hjelpe låntakeren gjennom korona-krisen.
Thomas avatar
Skrevet av Thomas
Oppdatert for over en uke siden

Mange bedrifter er hardt rammet av korona-krisen og kan være avhengig av hjelp fra sine eiere og investorer for å komme seg gjennom krisen. De månedlige avdragene på lån i en periode med kraftig inntektsfall vil være en stor belastning for likviditeten. 

Monio har derfor lagt til rette for at låntakere kan søke om en periode med avdragsfrihet fra sine investorer via Monio-plattformen. Ved å gjøre terminer avdragsfrie betaler låntakeren kun renter i perioden, mens betalingen av avdrag blir utsatt. Låneperioden blir dermed forlenget tilsvarende avdragsutsettelsen.

Låntakers søknad om avdragsfrihet

I søknaden vil låntakeren beskrive følgende:

  • Hvordan de er rammet av korona-krisen

  • Hvilke tiltak de selv har iverksatt for å bedre situasjonen (for eksempel om det er tatt opp aksjonærlån, eller gitt avdragsfrihet og betalingsutsettelse fra andre kreditorer)

  • Hvorfor de søker om avdragsfrihet

  • Hvor mange terminer som de søker om å gjøre avdragsfrie

  • Låntakeren kan også velge å betale en høyere rente i den avdragsfrie perioden til de investorene som aksepterer søknaden, for å gjøre søknaden med attraktiv

Det er frivillig for hver enkelt investor om søknaden fra låntakeren skal godkjennes. Investorene som velger å ikke akseptere søknaden vil beholde sin nedbetalingsplan slik den er, uten ekstra avdragsfrie terminer. 

Monio bidrar i dugnaden ved ikke å trekke sitt gebyr på 1 % p.a. av utestående fra rentebetalingene i den perioden det søkes om avdragsfrihet for. Rentebetalingene vil dermed gå uavkortet til de investorene som velger å gi sin støtte til låntakeren i perioden.

Hva skjer hvis man som investor aksepterer søknaden fra låntaker?

Hvert lån på Monio består av flere 10-talls enkeltstående lån, hvor alle investorene har gitt ett lån hver. Hvis du som investor mottar søknad om ekstra avdragsfrihet så er det ditt eget lån som du skal svare for om du ønsker i innvilge avdragsfrihet eller ikke. 

  • Din nedbetalingsplan oppdateres slik at låntakeren kun skal betale renter til deg i i de terminene som låntakeren har søkt om.

  • Når denne perioden er over skal du igjen motta både renter og avdrag.

  • Låneperioden forlenges tilsvarende det antall terminer låntakeren søker om avdragsfrihet. Med andre ord blir lånet nedbetalt over en lengre periode.

  • Monio vil aggregere alle de 10-talls nedbetalingsplanene fra hvert enkelt lån til én samlet nedbetalingsplan som låntakeren skal følge.

  • Monio vil ikke trekke sitt gebyr på 1 % p.a. i de avdragsfrie terminene. Du som investor mottar dermed hele rentebetalingen uavkortet.

Hvorfor kan ikke Monio innvilge avdragsfrihet på vegne av investorene?

Monio sin rolle er å formidle lån og være betalingsforetak. Som låneformidler har ikke Monio anledning til å representere eller ta beslutninger på vegne av noen av partene, verken låntaker eller låntakeren. Derfor må låntakeren selv søke om avdragsfrihet, og hver enkelt långiver må ta en selvstendig beslutning av søknaden.

Hva skjer ved mislighold?

Denne løsningen er utviklet for at investorer skal kunne hjelpe sine låntakere gjennom denne utfordrende perioden. Jo flere som hjelper til, jo bedre er låntakeren rystet for å komme seg gjennom krisen. 

Dersom låntaker misligholder låneforpliktelsene sine vil samtlige lån gitt til låntakeren via den samme lånekampanjen på Monio bli erklært misligholdt, og inndrivelsen vil være uavhengig av om investoren har innvilget avdragsfrihet eller ikke. Avdragsfrihet vil bidra til å lette presset på likviditeten for en låntaker, og på den måten bidra til å redusere konkursrisikoen i en periode med inntektsfall. 

Dersom du har videre spørsmål om ekstra-avdragsfrihet kan du ta kontakt med oss på hei@monio.no.

Svarte dette på spørsmålet?